منوچهر مطیعی تهرانی

پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی‌ها. در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته‌اند که علت آن معلوم نیست. دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت. یکی این پنبه نیم‌سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است. تشک پنبه‌ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است و پشتی و مخده پنبه‌ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می‌شتابند. دیدن مزرعه‌ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است به‌خصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه‌های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید. لباس پنبه‌ای آبرو و احترام است به‌خصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است. لباس پنبه‌ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می‌شود. اگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می‌رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می‌برید و متنفع می‌‌شوید. ریسیدن پنبه تعبیر کارها است و چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می‌کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می‌نمائید که برای شما منفعت همراه می‌آورد و نتیجه خوب دارد. بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد. روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد.