منوچهر مطیعی تهرانی

چوب‌پنبه در رویاهای ما مردی است تن لش، پرخور و بیکاره و غیرمفید که با ادعای زیاد پوک است به طوری که حتی یک کودک می‌تواند او را بترساند طبعاً افعال مردی این چنین محل اعتبار نیست. چنین آدمی در زندگی، به کار نمایش دادن می‌آید و کارآئی سود بخش ندارد زیان هم نمی‌رساند، اگر در خواب دیدید که چوب پنبه‌ای دارید و می‌خواهید سر بطری را بپوشانید از مردی با این خصوصیات استفاده می‌کنید. اگر پول دادید و چوب‌پنبه خریدید چنان است که زر داده و باد خریده‌اند. به دنبال چوب‌پنبه گشتن نیز همین حال را دارد و یک جستجوی عبث را در خواب نشان می‌دهد. اگر احیاناً در خواب دیدید که چوب پنبه می‌خورید غم و غصه است که می‌خورید. کفش چوب پنبه‌ای از زن بیهوده و بی‌مصرف خبر می‌دهد و یا از سفری که طی آن چیزی جز رنج راه نصیب بیننده خواب نمی‌شود. کلاه چوب‌پنبه‌ای فریب است و اگر دیدید کلاهی از چوب پنبه دارید گول می‌خورید و اگر به کسی دادید او را فریب می‌دهید.