منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خوب است چرا که خواب شما می‌گوید صاحب پسر خواهید شد. و اگر پسران بزرگ دارید یکی از فرزندانتان موجب سرفرازی شما می‌شود. اگر دیدید مرجان را از بازار خریدید مالی به‌دست می‌آورید یا زنی خواهید گرفت. اگر مردی ببیند که انگشتری از مرجان داشته که آن را گم کرده همسرش را طلاق می‌دهد اگر ببیند تسبیح مرجان او پاره شده و دانه‌هایش به زمین ریخته بین او و افراد خانواده‌اش نفاق می‌افتد و متفرق می‌شوند.