منوچهر مطیعی تهرانی

کلوچه در خواب تعبیر شیرینی‌ها و ماکولات خوب را دارد و نشان از خیر و خوبی و نعمت و برکت است به‌شرطی‌که زنجبیل و دارچین و ادویه. از این قبیل نداشته باشد. عطر‌خوب داشتن و بوی‌خوش از کلوچه استشمام‌کردن تغئیری در تعبیر به وجود نمی‌آورد ولی اگر عطر و بو از زنجبیل و دارچین و ادویه تند و از این قبیل باشد و تصور وجود چنین چیز‌هائی در خواب برای شما پیدا شود خوب نیست چون خواب می‌گوید به نعمتی می‌رسید که در پایان غم و اندوه می‌آورد و شما را به گریستن وا‌می‌دارد. کلوچه مالی است لقمه‌ای و بخش‌شده. مانند پولی که بین چند نفر تقسیم شود و یک بخش از آن را نیز به بیننده خواب اختصاص دهند. اگر در خواب دیدید چندین کلوچه دارید سهام بیشتری نصیب شما می‌شود ولی تغئیری در بخش‌بخش بودن آن نمی‌دهد. اگر در خواب دیدید کلوچه می‌خورید خوب است چرا که خوشحال می‌شوید و به عیش و شعف می‌رسید. خریدن و گرفتن و داشتن آن همین تعبیر را دارد. اگر دیدید کلوچه داشتید اما نتوانستید بخورید مالی به دست می‌آورید که از گلویتان پائین نمی‌رود. اگر در خواب ببینید کسی کلوچه‌ای به شما می‌دهد شما را به نعمت می‌رساند. اگر دیدید کلوچه می‌پزید کاری مفید انجام می‌دهید.