منوچهر مطیعی تهرانی

پینه دوز در خواب‌های ما به دو نوع ممکن است دیده شود. اول پینه دوز حشره‌ای است از قاب بالان که برعکس حشرات دیگر مفید است و از آفات و شته درختان میوه و گل تغذیه می‌کند و حشره‌ای است مفید و دیدنش در خواب تعبیر دشمن ضعیف را ندارد. چنانچه این حشره را در خواب دیدید روی سودی که می‌رساند قیاس خوب بکنید و تعبیر نیکو داشته باشید. خدمتکار، یا کارمند یا حتی افراد ضعیف خانواده شما که نسبت به شما حسن نیت دارند ولی نمی‌توانند حسن نیت خود را نشان دهند و وفاداری خویش را ثابت کنند غالبا به صورت پینه دوز در خواب متجلی می‌شوند. دوم پینه دوز کسی است که کفش‌های کهنه را تعمیر و مرمت می‌کند و واکس می‌زند و میخ می‌کوبد. چنانچه در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می‌کنید بی‌تردید خرابی‌هایی در کارهای شما هست که خود بیشتر واقفید و فرصتی پیش می‌آید که در آینده نه چندان دور به جبران بپردازید. اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می‌کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شما است کسی به یاری شما برخواهد خاست و کمکی به شما می‌شود که نگرانی‌هایتان را رفع می‌کند.