منوچهر مطیعی تهرانی

مشاهده جلگه در خواب مجموع حوادثی را شامل می‌شود که پیش می‌آید و بستگی دارد به این‌که جلگه را چگونه ببینیم و چه چیزهائی در آن وجود داشته باشد. اگر در خواب جلگه‌ای سبز و خرم پیش روی خود ببینیم بسیار خوب است چون خواب ما می‌گوید که آینده نیک است و نعمت و شادی فراوان تامین می‌گردد. اگر درختان در آن جلگه بارور باشند بهتر است ولی چنانچه جلگه خشک و بی‌درخت و فاقد سبزی و گل و ریاحین باشد آینده‌ای سخت و دشوار را خبر می‌دهد. پیدا شدن یک تپه یا یک کوه سر راهتان روبه رو شدن با حوادث نا خواسته می‌باشد و مشکلات کوچک یا بزرگ. اگر در آن جلگه راه می‌روید خواب شما می‌گوید که به سفر خواهید رفت. اگر بر اسبی سوار باشید در آن سفر تنها نخواهید بود و احتمالاً همسر یا فرزندتان با شما خواهد بود زیرا اسب نزدیک‌ترین حیوان به انسان است و چنانچه اسب داشته باشید اما سوار نباشید سفر هست اما به تنهائی. اگر شتر داشته باشید به سفر زیارتی می‌روید.