منوچهر مطیعی تهرانی

چیت چلوار نقاشی شده است. آنچه در مورد چلوار گفتیم در مورد چیت نیز تا حدی صدق می‌کند به اضافه فریب و نیرنگ و ظاهرسازی که جای بی‌گناهی و صفای چلوار را می‌گیرد. چیت غمی است که با خدعه و فریب و نیرنگ پیش می‌آید. چنانچه در خواب دیدیدمقداری چیت دارید غمی به شما می‌رسد. اگر چیت متعلق به خودتان است و ندانستید کی به شما داده و از کجا آورده‌اید قربانی یک توطئه می‌شوید. اگر چیت به دیگری دادید غمی به او می‌رسانید که خودتان در آن سهیم هستید و اگر از دیگری گرفتید همین طور. اگر دیدید با چیت لباس می‌دوزید خدعه‌ای را ترتیب می‌دهید و اگر کسی برای شما لباس با چیت دوخت همین طور.