منوچهر مطیعی تهرانی

دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگی است و هر چه دود آن غلیظ‌تر باشد غم و اندوه بیشتر است و اگر دود نداشته باشد احساس تأمین است از جهت خانواده.