منوچهر مطیعی تهرانی

سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است. چنانچه در خواب ببینید که سیمان درست می‌کنید به کاری دست و پاگیر و شلوغ دست می‌زنید که موجب رنج و زحمت می‌شود. کاری که به دقت و سرعت نیاز دارد چه اگر اهمال کنید فرصت را از دست می‌دهید و ندامت خواهید کشید و ملامت خواهید شنید. اگر دیدید دیگری سیمان می‌ریزد و آن سیمان به شما تعلق دارد کسی برای شما خدمتی انجام می‌دهد که به استحکام موقعیت شما می‌انجامد ولی برای او سخت و دشوار است. اگر دیدید کیسه‌های سیمان خریده‌اید مسائلی یکسان اما متعدد شما را مشغول خواهد کرد. سیمان اگر خاکستری باشد همان تعابیر گفته شده را دارد اگر سیاه باشد غم و اندوه می‌آورد و اگر سرخ باشد فرح و شادی با خود دارد و کلاً سیمان چندان بد نیست.