منوچهر مطیعی تهرانی

خوردن کرفس در خواب غم و اندوه است چه به وقت و فصل باشد و چه بی‌هنگام ولی دیدن کرفس به خصوص اگر تازه و سبز باشد طراوت و سرسبزی و فرح و انبساط است.