منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن سرو در خواب حشمت و جلال و بزرگی و سرفرازی است. هر چه سرو رفیع‌تر باشد رفعت جاه بیشتر است و سر فرازی افزون‌تر. اگر ببینید سرو هرس می‌کنید و در زمین می‌کارید کار مهمی انجام می‌دهید که موجب سرفرازی شما می‌شود و کاری را آغاز می‌کنید که فرجامی نیک دارد. در دو حالت دیدن سرو خوب نیست. اول اینکه آن قدر بلند و رفیع باشد که تا آسمان دوام یابد و نوک آن را نتوانید ببینید دیگر آن که سرو بار داشته باشد که می‌دانیم سرو از درختان بی‌بار است.