منوچهر مطیعی تهرانی

یوز، حیوانی است درنده و گوشت‌خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال‌خال نیست. این حیوان در خواب به دشن تعبیر می‌شود و دشمنی است فرومایه که انسان را غافلگیر می‌کند و آسیب وارد می‌آورد. اگر در خواب ببینید یوزی رام شما شده یا از ظرفی که غذا می‌خورید آن حیوان نیز می‌خورد بر دشمن غلبه یافته و ایمن می‌شوید. اگر ببینید یوز در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسیب می‌بینید و اگر شما یوز راندید، دشمن را از خود می‌رانید. نگاه‌‌کردن در چشم یوز خوب نیست.