منوچهر مطیعی تهرانی

خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می‌خرید اما فروش خوب نیست. معبران کلا نوشته‌اند خرید و فروش و معامله در خواب خوب نیست لیکن درست نیست که خرید خوب نباشد. برای فروش در علم تعبیر دلایلی هست که برای خرید نیست. پس خرید به نظر من خوب است اما فروش خوب نیست فقط باید مشخص شود که چه می‌خرید و در برابر چه متاعی پول می‌پردازید یا معاوضه جنسی می‌کنید. نوشته‌اند معامله همراه فروش غم و اندوه است و زیان و نشان آنست که کار بیننده خواب آشفته و شوریده می‌شود چه کلا‌دادن جنس در مقابل گرفتن پول که کثیف است نیکو شناخته نشده اما دادن پول در مقابل گرفتن جنس خوب است خریدن اشیا شکننده و ضایع‌شدنی در خواب اتلاف مال تعبیر‌شده مثل خرید شیشه، سفال، کاسه و کوزه‌چینی و گلی یا میوه‌ها و سبزی‌هائی که ماندنی نیستند و دیر نمانده ضایع و فاسد می‌شوند و تعفن و گند به‌وجود می‌آورند که البته همه این‌ها در خواب خوب نیستند. خریدن این چیزها در خواب گوینده بی‌اعتباری و بی‌بهائی کارهائی است که در آینده نزدیک انجام می‌دهید اما خرید چیزهائی مثل ملک، خانه و فرش خوب است منتها هر یک تعبیر خاصی دارند که اگر بخواهم بنویسم طولانی می‌شود.