منوچهر مطیعی تهرانی

داشتن سپر در خواب خوب است و نشانی است از ایمنی و فراغت و آسودگی خیال و نبودن دغدغه و تشویش. به هر حالتی که در خواب سپر داشته باشید خوب است مگر آنکه شکسته یا سوراخ و یا معوج باشد. در دست‌داشتن سپر امنیت خاطر و دور‌بودن از حوادث و بلا و گزندهای جسمی و مالی تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید سپری معوج یا شکسته در دست دارید و به وجود آن نیازمند هستید و احتمال حمله دشمن وجود داشته باشد خوب نیست و نشان آن است که آسیب‌پذیری دارید و به وقت احتیاج حمایت و کمک نمی‌شنوید. چنانچه در خواب ببینید که کسی به شما حمله کرده و شما چیزی را سپر قرار دادید خوب است و خواب شما می‌گوید از حادثه‌ای مصون می‌مانید. معبران سپر را برادر تعبیر کرده‌اند. در این صورت اگر کسی به شما سپر داد یا سپری تهیه کردید نشان آن است که از جانب برادر خود حمایت می‌شوید و محبت می‌بینید.