منوچهر مطیعی تهرانی

خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است. اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا دشمن را از پای در می‌آورید. اگر دیدید که از خرس فرار می کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می‌کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید. اگر دیدید که گوشت خرس می‌خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره‌مند می‌شوید. اگر دیدید که پوست خرس را لباس کرده و پوشیده‌اید به افتخار می‌رسید و بر دشمن چیره می‌شوید.