منوچهر مطیعی تهرانی

دعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف (ج) کلمه جدال آمده است ولی اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو‌مگو باشد تعبیر دیگری دارد. اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می‌کنید که او را نمی‌شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد ولی اگر آن که با او دعوا می‌کنید آشنا بود دو حال دارد. اگر او با شما دعوا می‌کرد بیگانه‌ای به شما محبت می‌کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود و اگر شما با او دعوا می‌کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می‌کنید که نا آشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر با هم دعوا می‌کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.