منوچهر مطیعی تهرانی

پوتین لنگه به لنگه و ناهمرنگ اشتباه در انتخاب راه است(نه هدف) و یا این است که کسی به شما خیانت می‌کند که باز هم نتیجه هر دو نا بسامانی است و خواب شما می‌گوید فعلاً از راهی که در پیش دارید باز گردید و فکر کنید و مدتی منتظر بمانید تا راه بهتری بیابد. هدف خوب است راه مناسب نیست. پوتین از کسی گرفتن قبول تقویت و حمایت از جانب دیگران است و پوتین به کسی دادن کمک و یاری به دیگران است. پوتین خریدن نیازی را خبر می‌دهد که به تقویت و حمایت و کمک دیگران دارید. اگر در خواب ببینید که پوتین شما به پای دیگران است فریب می‌خورید و محصولی را از دست می‌دهید. مالی که حاصل تلاش و کار شما بود. چنانچه خود شما پوتین متعلق به دیگری را پوشیده باشید تعبیر عکس این است.