منوچهر مطیعی تهرانی

حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام. در قدیم این عمل بسیار متداول بود و هر بهار بیشتر بچه‌ها خون می‌گرفتند و ایشان را حجامت می‌کردند با این تصور که خون کثیف از بین برود و به‌جای آن بدن خون تازه بسازد. امروز این کار را نمی‌کنند مگر در بیمارستان‌ها و به تجویز پزشکان متخصص. معبران درباره حجامت زیاد نوشته‌اند ولی چون رسم نیست و به ندرت احتمال دیدن آن در خواب هست مختصر اشاره‌ای می‌شود. ابن سیرین نوشته اگر کسی ببیند حجامت می‌شود آنکه حجامت می‌کند اگر دوست باشد امانتی به حجامت شونده می‌سپارد و اگر بیگانه و دشمن باشد بر دشمن چیره می‌گردد. اما به نظر من حجامت سوء استفاده و تعدی است. چنانچه در خواب ببینید که شما کسی را حجامت می‌کنید شما به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدی می‌کنید. چنانچه ببینید کسی شما را حجامت می‌کند اگر حجام نا آشنا باشد آشنایی به مال شما تجاوز می‌کند یا پول شما را می‌خورد و یا به شغل و مقامتان چشم می‌دوزد و اگر آشنا و دوست باشد از دشمن ناشناسی ضربه می‌خورید یا متضرر می‌شوید و یا به سبب او معزول می‌گردید چنانچه شاهد حجامت باشید اختلافی اتفاق می‌افتد منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن دخیل هستید.