منوچهر مطیعی تهرانی

کلاً اشخاصی که با ایشان معاشرت و رفت و آمد و حتی معامله و داد و ستد داریم و گسترده‌تر این که دوستان و آشنایان و افراد خانواده خویش را نیز در خواب به صورت جانوران می‌بینیم و تجسم آن‌ها در خواب ما بستگی دارد به برداشتی که ما نسبت به ایشان داریم. اگر خوب باشند و ما دوستشان داشته باشیم یا طوری باشند که روی ما اثر بگذارند آن ها را به شکل و هیبت جانوران دوست داشتنی و مفید می‌بینیم و اگر بد باشند و روی ما اثر منفی بگذارند به صورت جانوران بد و خطرناک در خواب ما ظاهر می‌گردند. شیر و پلنگ و ببر در خواب‌های ما دشمن قوی اما کریم و بزرگوار و بخشنده‌اند. دشمنی که به فرض اگر هم بر ما چیره شود با بزرگ منشی می‌بخشد و پی کار خود می‌رود. بر عکس، کفتار و شغال و کرکس و گورکن دشمنانی کثیف و لئیم و تیره‌دل هستند که بیشتر دوست دارند امعا و احشا ما را بخورند. کبوتر نشان عشق و صلح و دوستی است. چلچله پیام‌آور عشق و امید و خرمی است. غزال زن زیبا و جوان است. خوک دشمن پیر خانگی است. گوسفند نعمت و برکت است. گاو فراخی روزی است.