منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در‌بر‌می‌گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می‌توانید در آن آرام بگیرید. اگر در خواب ببینید وان چینی باشکوهی دارید، زنی بلند‌همت و با شخصیت نصیب شما می‌شود. چنانچه ازدواج کرده باشید، از زنی با این خصوصیات می‌توانید بهره‌مند شوید. اگر وان حلبی و قراضه بود زنی بد‌دهن و هتاک و بی‌شخصیت و قدر‌ناشناس و تربیت‌ناپذیر خواهید گرفت و چنانچه ازدواج کرده باشید، با چنین زنی برخورد خواهید داشت که خدا عاقبتتان را بخیر کند.