منوچهر مطیعی تهرانی

کیف معرف ظرفیتی است که در مقابل مسائل زندگی دارا هستیم و کسی از آن آگاه نیست. یکی ظرفیت مقام و جاه را ندارد. دیگری ظرفیت پول را ندارد و بالاخره کسی هم هست که ظرفت محبت را ندارد و‌الله‌اعلم.