چون مدت زیادی نیست که حضور ماشین در زندگی انسان به صورت فعال در آمده است و در این مدت کوتاه همه ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است و آن را زیر سلطه خود در آورده است، به طور طبیعی در ناخود آگاه انسان نیز جای خاصی را اشغال کرده است و در تعابیر امروزی از رویاها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ماشین در مجموع به هر چیزی می‌گوییم که موتوری باعث حرکت آن می شود و در تعبیرخواب‌های امروزی با اندکی تغییر جای اسب، استر و شتر و ... را می‌گیرد، به عنوان مثال تعبیر رویایی مانند افتادن از اسب می‌تواند با واژگون شدن اتومبیل برابری مند و هم مضمون باشد . در اینجا انواع اتومبیل‌ها مانند اتوبوس و سواری و غیره را زیر عنوان اتومبیل می‌آوریم.

تام چت ویندرا

ـ اگر ببیند با اتوبوس به سفر می‌رود، دلیل آن باشد که آرزو دارد در اجتماعات حضور یابد و با احترام با او بر خورد شود، او خواستار زندگی غیرمنزوی است و در این راه موفق می‌شود.


ـ اگر ببیند نتوانست خودش را به اتوبوس برساند، دلیل آن‌ است که جسماً و روحاً خسته است و توان همپایی با زندگی پر تلاش را ندارد، او می‌خواهد حضوری فعال در زندگی داشته باشد، اما دلایلی برای دلسردیش وجود دارد.


ـ اگر ببیند سوار اتوبوس عوضی شد، تعبیر آن است که دچار تردید است و کاری را که در پیش دارد به درستی آن اطمینان ندارد، رفتن راه اشتباه با اتومبیل نیز چنین تعبیری دارد.


در توضیح این قسمت می‌توان گفت بخشی از شخصیت خواب بین در زندگی راهی را می‌پسندد که بخش دیگر وجودش آن را نمی پسندد.


ـ اگر ببیند بر اتوبوس شلوغی سوار است، به حرفه‌ای سود آور اما جنجالی می‌پردازد که علی رغم سودی که عاید می‌آید از آن راضی نیست، او در عرصه ای فعالیت خواهد کرد که پر از رقابت خواهد بود.


ـ اگر ببیند که می‌خواست سوار اتوبوس شود اما پول بیلیت را نداشت، تعبیر آنست که به واقعیت‌های زندگی بی‌توجه است و باید به حقایق بیشتر بپردازد تا خیال‌پردازی.


ـ اگر ببیند توانست با اتوبوس خودش را به خانه برساند، نشانه آن است که خواب بین در طلب چیزی است که به آن می رسد و در حل و فصل مشکلات خود موفق می‌شود.


ـ اگر درخواب اتومبیل خودش را ببیند، دلیل آن است که آدم خودبینی است و به خودش بیش از دیگران توجه دارد.


ـ اگر ببیند جایی از اتومبیلش نقص پیدا کرده است عارضه‌ای ایجاد می‌شود، مثلا اگر چرخ اتومبیل خراب بود پای او دچار ناراحتی می‌شود.


ـ اگر اتومبیل نو و شیکی در خواب ببیند، چنانچه اتومبیل متعلق به خودش نباشد به خواهر، همسر و یا معشوقه‌ای زیبا دلالت می‌کند.


ـ اگر اتاق اتومبیلش را بی‌عیب و نقص ببیند، دلیل آن است که دچار کسالت روحی است و از لحاظ جنسی مشکلاتی دارد.


ـ اگر ببیند چرخ‌های اتومبیلش را پر باد کرد دلیلش آن است که خواب بین نیاز دارد میل جنسی خود را ارضا کند.


ـ اگر ببیند بنزین اتومبیلش تمام شد و ایستاد، دلیل آن است که تحرک لازم را برای زندگی و کارهای مفید از دست داده است و باید در فکر ایجاد تحرک باشد.


ـ اگر ببیند فرمان یا ترمز اتومبیلش خوب کار نمی‌کند ، رویای بد طالعی است که معنای آن پرو بال گرفتن بیش از حد غرایز حیوانی است و خواب بین در مهار غرایز خود ناموفق است.


ـ اگر ببیند اتومبیلش را بیش از حد پر از باد کرده است، تعبیر آنست که خواب بین دست به کارهایی می‌زند که نمی تواند همه را به سرانجام برساند و اصطلاحاً با یک دست می‌خواهد چند هندوانه بردارد.


ـ اگر اتومبیل کهنه و فرسوده‌ای را ببیند، دلیل آن است که از لحاظ روحی و حتی جسمی، علی رغم ظاهر، پیر و فرسوده است.


ـ اگر ببیند به هنگام رانندگی مقررات راهنمایی را نقص کرد، تعبیر آن است که از عاقبت کارهایی که انجام می‌دهد نگران است و با اطمینان خاطر کاری را که به آن دست زده است ادامه نمی‌دهد.


ـ اگر ببیند با اتومبیل خود به سفر می‌رود و دیگری را به همراه دارد، تعبیر آن است که قصد تغییراتی در زندگی خود دارد و می خواهد ازدواج کند، اگر زن است قصد شوهر کردن دارد.


ـ اگر ببیند با اتومبیل در پیاده روی رانندگی می‌کند، دلیل آن است که میل به اعمال آزار دهنده دارد و دلش می‌خواهد دیگران را بیازارد.


ـ اگر ببیند اتومبیلی او را زیر گرفت، تعبیر آن است که از مورد تجاوز واقع شدن بیمناک است و این تصور باعث می‌شود در مقابل دیگران جبهه‌گیری کند.