منوچهر مطیعی تهرانی

حباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی. اگر در خواب ببینید که می‌خواهید چراغ خودتان را با حباب یا آباژور بیارائید عمل خلافی مرتکب شده‌اید یا مرتکب خواهید شد که با تجاهل و ظاهر سازی و فریب می‌کوشید از چشم دیگران پوشیده نگه دارید. حباب اگر شیشه‌ای باشد رسوائی است و بد نامی که زود حاصل می‌شود و چنانچه حباب شیشه‌ای شما شیری رنگ و مات باشد عمل خلاف و گناه شما چندی می‌پاید و پوشیده می‌ماند ولی بالاخره به بدنامی و رسوائی می‌انجامد. حباب آب و حباب‌هایی که بچه‌ها از صابون و با دمیدن هوای دهان درست می‌کنند همه گویای پوچی و پوکی است و بی‌اعتباری کارها و تمینات ما.