زائو بايد در اين مورد هم فکر کند و چاره‌انديشى نمايد که وقتى او در زايشگاه است شوهر او و اهل منزل چطور بايد پرستارى شوند. همچنين وقتى او با فرزند خود از بيمارستان بازگشت نمود، تا وقتى که هنوز نيروى خود را باز نيافته و قادر به انجام کارهاى خانه نخواهد بود، به يک پرستار نياز خواهد بود. دراين موقع، در مرحلهٔ اول بايد يکى از بستگان و نزديکان کمک گرفت که هم در نبودن خانم از اهل خانه پذيرائى نمايد و هم در بازگشت خانم تا بهبود کامل کارها را انجام دهد. البته خانم‌هائى که بچه‌دار شده‌اند از پرستارى بچه نيز آگاهى دارند ترجيح خواهند داشت. در هر حال اين کار نيز زودتر بايد انجام گردد. اين موضوع مهم است که کسى که اين پرستارى در منزل را قرار است قبول کند خانم بايد او را قبلاً ببيند. اين پرستار چه از بستگان باشد و چه مستخدم، بايد از سلامتى او نيز مطمئن گرديد. وقتى تمام اين مقدمات فراهم شد خانم مى‌تواند با خيالى آسوده در انتظار فرا رسيدن هنگام وضع حمل، استراحت نمايد.