- وسايل ساختمان سازى: مصالح ساختمانى هر چه ساده‌تر بهتر، لِگُو چوبى يا پلاستيکى.- وسايل چوبى ساده جهت خانه‌سازى.- انواع ماشين از جنس چوب يا مواد شيميائى، قطار، اسباب‌بازى‌هاى چوبى براى سوارى، چرثقيل، وسايل مسافرت، تراکتور با يدک، کاميون، البته همه در مدل ساده. ماشين‌هاى متوسطى که بتوان آن را دنبال خود کشيد، ماشين‌هاى بزرگ‌تر که بتوان سوارش شد.- وسيله‌اى که طفل بتواند آن را شخصاً هدايت کند.
- حيواناتى که طفل مى‌شناسد.- عروسک‌هائى از جنس پارچه وسايل عروسک مثل گهواره آشپزخانه، تختخواب، لباس.- اسباب‌بازى‌هائى که بتوان با آنها چيزى را نمايش داد مثل خانه، حيوانات، انسان‌ها، شهر، قصبه، مزرعه، طويله، باغ‌وحش، سيرک.
- اسباب‌بازى‌هائى که سرگرم مى‌کنند مانند: کاغذ، مدادرنگى، خمير، اولين کاردستى ساده و پازل.- اسباب‌بازى‌هاى طبيعى: شن، خاک، آب و غيره.- اسباب‌بازى‌هاى آموزشى.