تمامى اعضاء و اجزاء بدن با هم در ارتباط هستند و اين بدان معنا است که با بد عمل کردن‌ دهان، يا اگر دندان‌ها مرتب نباشند، عضلات زبان، لب‌ها و گونه‌ها بايد به شکلى جبران اين کاستى را بکنند تا با مشکل موجود يک سازگارى ايجاد شود. يکى از وظايف مسلم دهان فراهم آوردن زمينه کلام است. وقتى بچه‌ها طولانى انگشت مى‌مکند ممکن است در سخن گفتن با مشکلاتى روبه‌رو شوند و نتوانند به روشنى کلام خود را انتقال دهند. بايد توجه داشت که ادامه يافتن مکيدن انگشت، دندان‌ها را فشار داده، روى حالت و چگونگى قرار گرفتن آنها تأثير مى‌گذارد.


- بد روى هم قرار گرفتن دندان‌ها:

وقتى درباره مسايل ناشى از ميکدن انگشت بحث مى‌کنيم، اغلب به بد روى هم قرار گرفتن دندان‌ها اشاره داريم. براى درک مشکل بد روى هم قرار گرفتن دندان‌ها بهتر است درباره دهان اطلاعاتى داشته باشيم. بد روى هم قرار گرفتن دندان‌ها زمانى مصداق پيدا مى‌کند که دندان‌ها منظم و به رديف نباشند و رابطه گاز زدن بين فک فوقانى و تحتانى منظم و به قاعده نباشد. شکل‌گيرى بى‌تناسب استخوان‌هاى قوس دندان‌ها مى‌تواند مشکل‌ساز شود.