شما رفتار مکيدن انگشت را به لحاظ فيزيولوژيائى، بيولوژيائى و روانى درک مى‌کنيد. مى‌دانيد که بايد براى ترک عادت فرزندان خود زمان مناسبى انتخاب کنيد. مى‌دانيد که بايد به مراحل رشد و شرايط فردى فرزند خود توجه داشته باشيد. توجه داشته باشيد که شما مهم‌ترين شخص در زندگى فرزند خود هستيد. مثبت ببنديشيد و بهترين‌ها را در انتظار داشته باشيد. زيرا اگر بدترين‌ها را انتظار داشته باشيد، انتظارات شما احتمالاً برآورده خواهد شد.


- تغيير رفتار مثبت يعنى چه؟

تغيير رفتار مثبت، برنامه‌اى است براساس انگيزه، که براى از ميان برداشتن يک رفتار نامطلوب با تقويت‌هاى مثبت و منفى به‌کار مى‌رود. هدف‌هاى مشخصى در نظر گرفته مى‌شوند و هرگاه هدفى برآورده شود، پاداشى داده خواهد شد. اين پاداش رفتار جديد و اصلاح شده را تقويت مى‌کند.


تغيير رفتار مثبت براى از بين بردن عادت مکيدن انگشت فرآيندى سه مرحله‌اى است:


۱. ايجاد مبنا و پايه‌اى براى رفتار ـ تعيين رفتار مورد نظر کى و کجا اتفاق مى‌افتد.

۲. انگيزه دادن به کودک که اين رفتار را متوقف سازد.

۳. تقويت مثبت و منفى - تقويت کردن مثبت، به شکل دادن جايزه، تشويق کردن و پاداش دادن براى ايجاد انگيزه و همکارى. و تقويت منفى به مفهوم ندادن پاداش تا زمانى که اقدام درست انجام گيرد.