- آيا بايد فرزندم را به کودکستان بفرستم؟

اين سؤالى است که بعضى مادران از خود مى‌پرسند. بعضى خانواده‌ها موافق کودکستان نيستند. آنان مى‌ترسند که بچه در آنجا بيمار شود. اين وحشت البته امروزه بى‌مورد است زيرا اطفال امروز عليه بيمارى‌هائى که سابقاً بسيار خطرناک بودند مانند ”سرخک، ديفترى، فلج اطفال و غيره“ واکسينه مى‌شوند.


امروزه عقيده بر آن است که هر کودکى بايد به کودکستان برود. زيرا دايرهٔ خانواده‌ها امروز بسيار کوچک شده است و کمتر خانوادهٔ بزرگى يافت مى‌شود که در آن فرزندان، والدين، ماربزرگان، پدربزرگان و ساير بستگان نزديک در زير يک سقف و در يک حياط زندگى کنند. آپارتمان‌هاى جديد کوچک هستند، سطح آنها کفاف بازى براى يک بچهٔ پرتحرک را نمى‌دهد و از طرفى از چهار سالگى طفل شروع مى‌کند که خود را از مادر جدا کند پس ابتدا به حياط مى‌رود و سپس وارد خانهٔ همسايه مى‌شود و از آنجا به خيابان مى‌رود. از اين رهگذر او مى‌تواند تا حدى تجاربى کسب کند که خالى از ارزش نيست ولى خواه نا خواه با اطفال بزرگ‌تر از خود تماس پيدا مى‌کند و تحت‌تأثير آزادى بيشتر آنان قرار مى‌گيرد و در نتيجه کمى خود مختار بار مى‌آيد که اين مقبول نيست.


طفل در کودکستان چيزهاى تازه ياد مى‌گيرد. چيزهائى که دوست دارد. مربيان کودکستان نيز تربيت شده‌اند که جوابگوئى نيازهاى اطفال باشند و از طرفى بچه، زندگى در اجتماع را مى‌آموزد که در دوران دبستان نيز به‌کار او مى‌آيد. کودکستان براى اطفالى که مادر آنها در بيرون از منزل کار مى‌کند بسيار ايده‌آل است.


اگر شما در بيرون از منزل شاغل هستيد بايد يک‌بار ديگر هزينهٔ مخارجى که به خاطر غيبت شما از منزل متحمل مى‌شويد را حساب کنيد و ببينيد آيا واقعاً به صرف است که به‌کار خود در خارج از منزل ادامه دهيد يا نه؟


من توصيه مى‌کنم قبل از آنکه فرزند خود را به کودکستان بسپاريد يک‌بار آنجا را از نزديک ببينيد. آيا اطاق‌ها بزرگ و آفتاب‌گير هستند؟ آيا حياط و باغى وجود دارد؟ با کارکنان آن حتماً آشنا شويد که آيا صلاحيت تربيت اطفال را دارند؟