ساليانه در اثر سوانح تعداد زيادى از کودکان جان خود را از دست مى‌دهند. در حقيقت تعداد اين دسته از اطفال سه برابر آنهائى است که در اثر بيمارى مى‌ميرند. اين رقم در کشور آلمان غربى به ۴۰۰۰ نفر مى‌رسد که از اين تعداد تقريباً ۵۰% (پنجاه درصد) در اثر تصادف با اتومبيل از بين مى‌روند و اطفال مابين سنين ۳ الى ۵ سالگى بيشترين قربانيان اين حوادث هستند و تلفات پسران بيش از دختران است. نه فقط تعداد تلق شدگان تکان دهنده است بلکه تعداد کودکانى که در اثر سوانح دچار نقص عضو مى‌شوند و در تمام مدت عمر خود معلول باقى مى‌مانند بيشتر است.


در حالى‌که مى‌شد جلوى اينگونه حوادث را گرفت. در کشور آلمان غربى پدر و مادر طفلى را که زير ماشين رفته است، مورد بازخواست قرار مى‌دهند و حتى پاى ميز محاکمه مى‌کشند.


اکنون آنچه را که هميشه بايد به‌خاطر داشته باشيم خلاصه مى‌کنم:


- هرگز طفل را در اطاقى که اجاق روشن است حتى براى يک لحظه تنها نگذاريد!


- دستهٔ ديگ و تابه را هميشه به طرفى قرار بدهيد تا در دسترس اطفال نباشد تا او بتواند آن را به راحتى بگيرد و روى خو برگرداند!


- هرگز ظرف آب جوش و يا غذاى داغ را در نزديکى طفل قرار ندهيد حتى اگر يک لحظه باشد! زيرا تعداد زيادى از کودکان جان خود را از دست داده‌اند فقط به‌دليل آنکه سوخته‌اند.


- شيشهٔ محتوى مواد خطر ساز (دارو، موادضدعفونى و شستشو و غيره) را در اشکاف مقفل جاى دهيد و يا آنقدر در جاى بلند بگذاريد که دست اطفال بدان‌ها نرسد!


- کليهٔ شيشه‌ها و داروها بايد داراى برچسب باشند و اگر نمى‌دانيد داخل شيشه‌اى چه وجود دارد آن را نابود سازيد!


- آيا کليهٔ وسايل برقى، رابط‌ها، پريزها سالم هستند؟ آيا پريزى در دسترس طفل قرار ندارد؟ و او بتواند با انگشت و با زبان داخل آن را بجويد که نتيجهٔ آن يک رعشه و شوک کشنده است.


- آيا سوزن، تيغ، چاقو و قيچى تيز را در جائى گذاشته‌ايد که طفل بدان‌ها دسترسى نداشته باشد؟


- آيا پنجره‌اى بى‌حفاظ نيست؟ و يا پلهٔ نامطمئنى در اختيار طفل قرار ندارد؟ اگر اين طور است جلوى آنها را نرده کارى کنيد. بسيارى از کودکان خفه شده‌اند زيرا آنها يک کيسهٔ نايلونى را روى سر خود کشيده‌اند، يا هنگام بازى در اشکاف و يا در صندوق قايم شده‌اند و چون نتوانسته‌اند در آن را باز کنند در اثر کمبود هوا خفه شده‌اند. مى‌توانيد در صندوق و يا در اشکاف منزل خود يک راه هوا تعبيه کنيد تا چنين اتفاقى نيافتد، آيا اسباب‌بازى‌ها او خالى از خطر است و لبهٔ تيزى ندارد؟ و يا از مواد رنگى سمى ساخته نشده است؟ و آيا آنقدر بزرگ است که وارد گلوى وى نشود و او را خفه نکند؟ و بالاخره خيابان آمد و شد اتومبيل‌ها که اگر رعايت مقررات آن مورد توجه قرار نگيرد مى‌تواند حادثهٔ شومى به بار آورد.