- فرزند شما بيمار است، چه بايد بکنيد؟

ابتدا کودک را تحت‌نظر بگيريد. پاره‌اى از عوارضى که شما مشاهده کرده‌ايد، براى پزشک مفهوم زيادى دارند، به‌ويژه اگر تا پيش از ديدن پزشک برطرف شده باشند. از سوى ديگر تنها شما که خوب فرزند خود را مى‌شناسيد، مى‌توانيد دگرگونى‌هاى رخسار او، اخلاق و رفتار وى را تشخيص دهيد. بعداً نکته‌هائى را يادآورى مى‌کنم که شما را براى پاسخگوئى دقيق به پرسش‌هاى پزشک يارى خواهند کرد.


پس از معاينهٔ پزشک شما بايد همچنان با دقت پيشرفت بيمارى را زير نظر بگيريد، علاوه بر اين بايد با وسواس کامل به دستورهاى پزشک عمل کنيد. در اين مورد هم توصيه‌هاى لازم را به شما خواهم کرد.


حضور شما نيز به بهبود او کمک مى‌کند، نه تنها به‌دليل مراقبت‌هائى که به‌عمل مى‌آوريد، بلکه به‌دليل آرامشى که لبخند، نوازش و تماس دستان شما به او القاء مى‌کند، حضور شما همراه با رفتارى آرام و دلگرم کننده، براى او غنيمت است.