مادر جوان زمان اولين شيردادن را با ترديد انتظار مى‌کشد، با خود مى‌گويد: آيا خواهد توانست فرزند خود را به خوبى شير دهد. امثال اين افکار در هفتهٔ اول زايمان مادر را به خود مشغول مى‌دارد.


پستان زن از بافت‌هاى غده‌اى تشکيل شده است که در بين آنها چربى وجود دارد. شير در غده‌ها به‌وجود مى‌آيد و از مجراهاى شير که به نوک پستان منتهى مى‌شوند در اثر مکيدن طفل (در کمک‌هاى مصنوعى وسيلهٔ پمپ يا فشار دادن) به دهان کوچک طفل هدايت مى‌شود. هر چه تعداد غده‌هاى پستان زيادتر باشد، مقدار شير فراوان‌تر خواهد بود. اين موضوع را از ظاهر پستان نمى‌توان تشخص داد، چرا که، يک پستان بزرگ و پر، ممکن است از چربى زياد تشکيل شده باشد، ولى با وجود حجم زياد آن براى کودک شير کافى را دارا نباشد. برعکس بانوانى هم ديده مى‌شوند که با پستان‌هاى کوچک کميت شير آنها عالى است.