تغذيه از دو شير

در تغذيه از دو شير، طفل لااقل مقدارى غذاى طبيعى يعنى ويتامين، عناصر مکمل و موادغذائى دريافت مى‌کند. نه آنکه در اثر پختن ارزش آنها از بين رفته باشد. يکى از محسنات اين نوع تغذيه اين است که چنانچه طفل شيرخوار مريض شود، مى‌تواند به همان غذاى کم پستان اکتفاء نمايد.


در تغذيه از دو شير، مى‌توان غذاى مصنوعى را با قاشق به طفل داد، تا او خيلى زود از مکيدن پستان صرف‌نظر نکند. البته انجام اين کار به‌طور دائم خسته کننده است. در مورد اجراء تغذيه از دو شير هدف مهم مستعد نگهداشتن و فعال بودن پستان براى ادامه شير دادن است، حتى اگر مقدار آن ظاهراً خيلى کم باشد. پس بايد براى تخليهٔ کامل سعى لازم به‌عمل آيد.


اگر براى مادر امکان دارد که در هر وعده غذا خود را به طفل برساند، پس بايد در هر وعده اول از پستان و سپس از شير خورى به طفل داده شود. بنابراين پستان مکرر پر و خالى مى‌شود که خود موجب تحريک و در نتيجه تشکيل شير خواهد بود و از طرفى باعث تداوم مدت تشکيل شير نيز خواهد گرديد.


مثال براى يک غذاى نوزاد سالم نيرومند: در يک روز براى آزمايش، طفل قبل و پس از هر وعده غذا از پستان (در لباس و قنداق مساوى) وزن مى‌شود. بدين ترتيب مادر مقدار شير نوشيده و وعده‌هاى جداگانهٔ غذا را تعيين مى‌نمايد. ما همان مثال قبلى خود را در اينجا تکرار مى‌کنيم:


وزن نوزاد ۳۰۰۰ گرم، او بايد روى هم رفته برابر يک ششم وزن بدنش از شير مادر تغذيه نمايد. يعنى تقريباً ۵۰۰ گرم. ترازو در روز آزمايش اين طور نشان مى‌دهد:


در ساعت ۶: ۸۰ گرم
در ساعت ۱۰: ۵۰ گرم
در ساعت ۱۴ ۵۰ گرم
در ساعت ۱۸: ۵۰ گرم
در ساعت ۲۲: ۷۰ گرم

جمع مقدار شير در روز ۳۰۰ گرم


بنابراين طفل۲۰۰ گرم شير مادر را کمتر از احتياج بدنش تغذيه مى‌کند. اين مقدار را وسيلهٔ شير گاو رقيق شده و يا شيرترش بايد جانشين کرد. اگر طريقهٔ شير ترش را انتخاب مى‌کنيم، پس براى کمبود ۲۰۰ گرم شير ۱۴۰ گرم شير ترش به نسبت دوسوم منظور مى‌نمائيم (۱۵۰ گرم حساب مى‌کنيم که بهتر بتوان تقسيم کرد) پس طفل پس از هر وعده غذا از پستان، ۳۰ گرم شيرترش دريافت خواهد کرد. چنانچه شيرگاو رقيق شده را انتخاب کنيم، به نسبت سن کودک ”شير مخلوط“ منظور مى‌کنيم. بنابراين او به‌جاى ۲۰۰ گرم شير مادر يک شير مخلوط با لعاب دريافت خواهد کرد.


مقدار شير خالص: ۱۰۰ گرم
مقدار شکر و مواد آرى: ۱۰ گرم
مقدار شکر: ۵ گرم
از جو تهيه شده: (يک قاشق مرباخورى) ۵ گرم


مقدار شير خالص مطابق دستور عمل مى‌شود، و لعاب با مقدارى بيش از /۱۰۰ گرم آب (يک‌هشتم ليتر)


برنامهٔ روزانه به قرار جدول زير است که ملاحظه خواهيد فرمود:

جدول تغذيه از دو شير (شير مادر و شير گاو) در هر وعده غذا

ساعت ۶ پستان و ۴۰ گرم شير مخلوط مساورى با ۴ خط شيشه يا ۳۰ گرم شير ترش
ساعت۱۰ پستان و ۴۰ گرم شير مخلوط يا ۳۰ گرم شيرترش
ساعت ۱۴ پستان و ۴۰ گرم شير مخلوط يا ۳۰ گرم شيرترش
ساعت ۱۸ پستان و ۴۰ گرم شير مخلوط يا ۳۰ گرم شيرترش
ساعت ۲۲ پستان و ۴۰ گرم شير مخلوط يا ۳۰ گرم شيرترش


خانم‌هائى که به اقتضاء شغل خود در خارج از خانه هستند تغذيه از دو شير را بايد به نحو ديگر اجراء نمايند:


در اينجا مثال قبلى را تکرار مى‌کنيم: وزن طفل ۳۰۰۰ گرم.


مادر صبح زود و شب در خانه است، ترازو در روز آزمايش چنين نشان مى‌دهد:


ساعت ۶ صبح: ۱۰۰ گرم
هنگام ظهر: ۸۰ گرم
هنگام غروب: ۱۰۰ گرم

جمع شير در يک روز ۲۸۰ گرم


بنابراين طفل، ۲۲۰ گرم شير مادر، از مقدار نياز طبيعى خود کسر دارد (يک‌ششم وزن بدنش) اين مقدار ناچار بايد وسيلهٔ شير گاو رقيق جانشين شود. براى کودک مطابق سنش (شير مخلوط) مناسب است. پس او به‌جاى ۲۲۰ گرم شير مادر يک شير لعاب‌دار مخلوط دريافت خواهد کرد:


مقدار شير خالص: يک‌هشتم ليتر قدرى کمتر ۱۱۰ گرم
مقدار شير و مواد آردى: ۱۱ گرم
شکر مثلاً: يک قاشق مرباخورى ۵ گرم
و از جو موجود: ۶ گرم


شير طبق دستورى که قبلاً داده شده بايد آماده شود و لعاب در آبى به مقدار يک‌هشتم ليتر تهيه گردد.


اين شير مخلوط را به دو قسمت تقسيم مى‌نمائيم. همچنين امکان دارد کمبود ۲۲۰ گرم شير مادر را توسط ۱۵۰ گرم شيرترش جبران نمود که به طفل در ۲ وعده داده مى‌شود، بنابراين برنامه به قرار زير است:

جدول تغذيه از دو شير (شير مادر و شير گاو) به‌طور متناوب

ساعت ۶ شير پستان
ساعت ۱۰ ۱۱۰ گرم شير ـ لعاب جو (شير مخلوط) مساوى با خط ۱۱ شيشه يا ۷۵ گرم شيرترش
ساعت ۱۴ شير پستان
ساعت ۱۸ ۱۱۰ گرم شير مخلوط مساوى با خط ۱۱ شيشه يا ۷۵ گرم شيرترش
ساعت ۲۲ شير پستان


مادرانى که به اقتضاء شغلى فقط صبح و غروب مى‌توانند در منزل باشند، اين دستور را مطابق نظر خود تغيير دهند. اين طريقه داراى عيبى است و آن اينکه پستان، فعل و انفعال کمترى دارد و زود به زود تخليه نمى‌گردد. در نتيچه شير قبل از وقت پس مى‌رود. تغذيه از دو شير بدون شک پر زحمت است و مادر را خسته مى‌کند. اما نبايد صبر و آرامش را از دست داد. گاهى اوقات، تغذيه از دو شير را بايد از چند ماهگى مثلاً از ماه پنجم يا ششم اجراء نمود، چون از اين موقع در هر حال بايد وعدهاى پستان را يکى پس از ديگرى با تغديهٔ مصنوعى جانيشين کرد.