وقتى طفل شير نوشيد و خواستيد او را روى تخت بخوابانيد، بايد توجه داشت که هميشه به يک طرف قرار نگيرد. ضمناً رو به بالا هم نبايد طفل را خوابانيد، بلکه او بايد گاهى روى پهلوى راست و گاهى روى پهلوى چپ بخوابد. برحسب شکل سر وى که در هنگام تولد شکل گرفته است، او مايل است هميشه در يک حالت قرار بگيرد، يعنى به همان حالت که سر شکل گرفته و مساعد است. اما در اين موقع مخصوصاً بايد به سمت ديگر خواباند. چنانچه طفل تلاش مى‌کند به حالتى که براى او مساعد است برگردد، با گذاردن بالش يا مانع ديگر در پشت وى بايد مانع از انجام آن گرديد. در هنگام خواباندن طفل بايد به وضع گوش‌هاى او نيز توجه داشت.


گوش نوزادان نرم و قابل انحناء و انعطاف مى‌باشد، به آسانى به جلو خم مى‌شوند. بعضى از مادران نگران وضع گوش‌هاى نوزاد هستند که آنها مبادا زشت و بدنما باشند. براى جلوگيرى از بدنما شدن گوش‌ها، اقدامات و ابتکارات متعددى به‌عمل آمده، از جمله کلاه مخصوص گوش که از بند و کش‌هاى نرم ساخته شده و در داروخانه‌ها يافت مى‌شود. اما با استفاده از آنها هم در مورد گوش‌هاى خيلى نرم نمى‌توان موفق شد که از خميدگى گوش‌ها جلوگيرى کرد. يکى هم به‌کار بردن يک قطعه ليکوپلاست است که يک طرف آن را به ماهيچهٔ گوش و انتهاء ديگر آن را با کش مختصرى در پشت، روى گردن مى‌چسبانيم. با انجام اين عمل البته هميشه مقدارى از موهاى سر به آن مى‌چسبند. نوع ديگر اينکه، وسيله ماستوفيکس سطح پشت گوش مستقيماً به پوست چسبانده مى‌شود (ماستوفيکس نوعى چسب است که در داروخانه‌ها يافت مى‌شود و معمولاً آن را براى محکم نمودن باندهاى پانسمان به‌کار مى‌برند). براى پاک کردن چسب از روى گوش و سر بايد قطعه پنبه‌اى را در بنزين فرو برده و جاى چسب را تميز کنيم.