در روزهاى اوليهٔ زندگى طفل مواظبت و پرستارى از ناف او نياز به دقت خاص دارد. ناف بريده شدهٔ طفل بايد بلافاصله پس از تولد با يک باند استريل مطمئن حفاظت شود. نواحى ناف نوزاد بايد مانند پستان زن شيرده و اندام تناسلى زائو از نفوذ ميکروب محافظت گردد. چرکى شدن اطراف ناف در زمرهٔ بيمارى‌هاى تهديد کننده و براى نوزاد بسيار خطرناک خواهد بود. پس از اينکه قابله اطراف ناف را با باند استريل پانسمان کرد. باقيماندهٔ بندناف به‌تدريج خشک شده و پس از ۶ تا ۸ روز مى‌افتد. روى زخم کوچک باقيمانده ”پودر مخصوص زخم“ پاشيده شده، با باند سبکى محافظت مى‌شود تا بهبودى کامل حاصل گردد که تقريباً دو هفته به طول خواهد انجاميد.


گاهى اتفاق مى‌افتد که در ظرف اين مدت براى طفل در رابطه با زخم ناف او يک ناراحتى پيش آيد آن را ”بيرون جهيدن ناف“ مى‌نامند که بيشتر آن براى اطفالى که زياد فرياد مى‌کشند و آنهائى که دچار سياه سرفه مى‌شوند پيش مى‌آيد. ضمناً نفخ شکم و يبوست هم ممکن است زمينه ساز باشد. معالجهٔ جهيدن ناف ساده است؛ طبيب با نوار چسب مخصوص که آن را به شکل سفال روى هم مى‌چسباند، يا از آمادهٔ آن استفاده مى‌کند آن را معالجه مى‌نمايد.