ـ خانواده: Scrophulariaceae

ـ نام علمی: Verbascum Dumulosum


گیاه دائمی همیشه سبز به بلندی ۲۵ و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است، دارای برگ‌های بیضی شکل سبز، خاکستری رنگ بوده و گل‌های زرد آن در سنبله‌های کوتاه اواخر بهار و اوایل تا‌بستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

مکان باز و آ فتابی (مکان سایه را نیز تحمل می کند)، خاک سبک دارای زهکش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

ازطریق کاشت بذر در بهار یا آخر تابستان و یا به وسیله قلمه‌های ریشه در فصل تابستان امکان‌پذیر است.