ـ خانواده: Leguminosae

ـ نام علمی: Trifolium rubens


گیاهی است دائمی كه برگ‌های آن دارای سه لوب می‌باشند (مانند تمامی شبدرها) ولی هر لوب ظاهری كشیده داشته و در حاشیه سفیدرنگ است. گل‌ها قرمز مایل به ارغوانی بوده و در اول تابستان ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی، خاك معمولی كه دارای زهكش خوب باشد. به دلیل بذر‌پراكنی خودبخودی گاهی حالت مهاجم پیدا كرده و علف هرز محسوب می‌شود ولی كاشت و پرورش كنترل شده آن را به یك گیاه زینتی زیبا تبدیل می‌كند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار و یا كاشت بذر در فصل پائیز امكان‌پذیر است.