ـ خانواده: Boraginaceae

ـ نام علمی: Symphytum Hidcote Pink


گیاه بوته‌ای دائمی به بلندی و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است که ساقه آن به شکل خوابیده روی سطح زمین گسترش پیدا می‌کند و گیاه پوششی بسیار مناسبی است. خوشه‌های گل‌های آویخته آن به رنگ صورتی و سفید در بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه و خاک مرطوب نیاز دارد ولی خشکی خاک را نیز تحمل می‌کند و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز و تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.