ـ خانواده: Musaceae

ـ نام علمی: Strelitzia regina


ـ زمان گلدهی: بهار و پائیزـ نیازها:

مكان سایه، آفتاب، مخلوط خاك سبك گلدانی، محیط گرم و مرطوب با رطوبت متوسط ۷۰ - ۵۰ درصد. درجه حرارت ۱۵-۱۳ درجه سانتی‌گراد جهت تكمیل دوره استراحت گیاه در زمستان ضروری است. آبیاری متوسط (خاك مرطوب باشد ولی غرقابی نشود) در فصل رشد هر دو هفته یك بار از كود مایع با غلظت ۲ گرم در لیتر استفاده كنید.


ـ ازدیاد:

تقسیم بوته در بهار و تابستان، كاشت بذر در بهار در حرارت ۲۱ - ۱۸ درجه سانتی‌گراد.