ـ خانواده: Gesneriaceae

ـ نام علمی: Sinningia Red Flicker


گیاه دائمی به بلندی ۳۵ و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است دارای ساقه‌های کوتاه لوله‌ای و برگ‌های روزت بوده و گل‌های قیفی شکل و قرمز مایل به صورتی آن در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان پرنور و غیرمستقیم آفتاب و خاک پیت، مرطوب که غرقابی نباشد نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در اواخر بهار یا تابستان، تهیه قلمه انتهائی ساقه در اواخر بهار یا اوایل تابستان امکان‌پذیر است.