ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: ruscus hypoglossum


درختچه‌ایست همیشه سبز كه در بهار گل‌های زردرنگ و در پائیز میوه‌های قرمزرنگش روی ساقه‌های برگ مانند آن ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

مكان سایه و خشكی خاك را بخوبی تحمل می‌كند ولی غرقاب كردن خاك گیاه را از بین می‌برد. حداقل دمای مورد تحمل آن در زمستان ۱۰- درجه سانتی‌گراد است. در فصل بهار ساقه‌های خشك شده را از انتها قطع كنید. جهت تولید میوه باید پایه‌های نر و ماده كنار یكدیگر كاشته شوند. حداكثر بلندی ۵/۰ متر و حداكثر گستردگی آن ۸/۰ متر است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم ریشه در بهار.