ـ خانواده: Polypodiaceae

ـ نام علمی: Platycerium bifurcatum


این سرخس به بلندی و گستردگی ۱ متر رشد می‌كند.ـ نیازها:

مكان سایه یا سایه، آفتاب نزدیك پنجره ای رو به شمال با دمائی حدود ۲۱-۱۵ درجه سانتی‌گراد، در فاصله بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاك خشك شود و محیط را مرطوب نگهدارید یا از اسپری آب روی گیاه استفاده كنید. خاك مناسب، مخلوطی از خاك برگ و پیت خزه (نوع اسفاگنوم) بوده و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت اسپور در اوایل بهار و یا تقسیم گیاه جدید حاصل از ساقه‌های رونده گیاه مادری امكان‌پذیر است.