ـ خانواده: Palmaceae

ـ نام علمی: Phoenix Canariensisـ نیازها:

مکان پرنور (تحمل سایه، آفتاب را نیز دارد) حداقل درجه حرارت مورد نیاز آن در زمستان ۱۰ درجه سانتی‌گراد و حداکثر دما ۲۲ درجه سانتی‌گراد است. هوای نسبتاً مرطوب (رطوبت ۷۰، ۵۰ درصد)، آبیاری متوسط (خاک همیشه مرطوب باشد ولی غرقابی نگردد). خاک جنگلی یا خاکبرگ، از فروردین تا آبان ماه هفته‌ای یک بار کود مایع به غلظت ۲ گرم در لیتر.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در اوایل بهار در حرارت ۲۱-۱۸ درجه سانتی گراد، بذرها بعد از ۲ ماه سبز می‌شوند.