ـ خانواده: Araceae

ـ نام علمی: philodendron Scandensـ نیازها:

مكانی با نور متوسط و هوای مرطوب (روزی دو بار سطح برگ‌ها را با آب مقطر مرطوب نموده و یادمای محیط را پائین آورید تا تبخیر كمتری صورت گیرد) دمای محیط در طول سال هرگز نباید از ۱۴ درجه سانتی‌گراد پائین‌تر رود و درجه حرارت مناسب برای رشد آن ۲۰ درجه سانتی‌گراد یا بیشتر است. آبیاری بهتر است با آب باران یا آب مقطر ولرم صورت گیرد به نحوی كه خاك گلدان همیشه مرطوب باشد ولی غرقابی نگردد. خاك مناسب: ۲ قسمت خاك باغچه + ۲ قسمت پیت ماس یا خاكبرگ + ۱ قسمت ماسه + یك دوم قسمت كود حیوانی پوسیده. هر ۴-۳ ماه یك بار كود محلول با غلظت ۳ گرم در لیتر.


ـ ازدیاد:

قلمه سرشاخه كه درست از زیر یك گره در ساقه بریده شود و درون پیت ماس مرطوب زیر پلاستیك یا شیشه قرار گیرد، خوابانیدن هوائی.