ـ خانواده: Amaryllidaceae

ـ نام علمی: Nerine bowdenii


گیاه پیازدار با برگ‌های نواری شکل که مستقیماً از سطح زمین می‌رویند، تعداد ۱۰ - ۵ گل صورتی رنگ با گلبرگ‌هائی در حاشیه مواج و در انتها به طرف خارج گل برگشته، در فصل پائیز در انتهای ساقه‌ای محکم و قوی ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی ۶۰ - ۴۵ و گستردگی آن به ۱۵ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان کاملاً آفتابی، خاک شنی و سبک، حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد است. پیاز آن را در فصل پائیز کاشته و تا زمانی‌که برگ‌ها از بین نرفته‌اند گیاه را آبیاری نمود. هنگام کاشت پیاز می‌بایست نوک آن هم سطح روی خاک قرار گیرد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر تازه و یا جدا کردن و کاشت پیازچه‌های کنار پیاز مادری در فصل پائیز یا زمانی‌که برگ‌ها از بین رفته‌اند امکان‌پذیر است.