ـ خانواده: Aizoaceae

ـ نام علمی: Lithops Schwantesii


گیاه گوشتی تخم‌مرغی شكل كه به بلندی ۳ سانتی‌متر می‌رسد. برگ‌ها متورم و سطح آنها دارای فرورفتگی و خطوط یا خال‌های آبی یا قرمز بوده و گل زرد رنگ آن در اواخر تابستان یا اوایل پائیز ظاهر می‌شود.ـ نیازها:

به مكان آفتابی و مخلوطی از خاك آجر (آجر نرم شده)، خاكبرگ پوسیده، ماسه و مقدار كمی پودر حلزون خشك شده نیاز دارد. سطح خاك را با مقداری سنگریزه بپوشانید. در تابستان در فاصله بین دو آبیاری اجازه بدهید خاك كاملاً خشك شود و هنگام آبیاری روی برگ‌های گوشتی و سنگ مانند گیاه آب نریزید، در زمستان از آبیاری خودداری كنید. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰- ۸ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در اول بهار در حرارت ۲۱ درجه سانتی‌گراد و تقسیم گیاه به دو قسمت كه هر كدام دارای قسمتی از ساقه باشند.