ـ خانواده: Verbenaceae

ـ نام علمی: Lantana camara Show white


این واریته دارای گل‌های سفید رنگ است كه از اواخر بهار تا اواخر پائیز ظاهر می‌‌شوند.ـ نیازها:

مكان آفتابی، مخلوط خاك گلدانی شامل لوم، خاك پیت و ماسه كه به آن سوپرفسفات، سولفات پتاسیم و پودر سنگ آهك اضافه شده باشد و نسبتاً مرطوب نگهداشته شود. گلدان را در فصل زمستان به گلخانه با دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد منتقل می‌كنند. در آخر زمستان شاخه‌های خشك و یا اضافی را كه فرم گیاه را به هم ریخته حذف می‌نمایند.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در دمای ۱۸-۱۶ درجه سانتی‌گراد در بهار و یا قلمه‌های نیمه رسیده در فصل تابستان امكان‌پذیر است.