ـ خانواده: Iridaceae

ـ نام علمی: Iris Katharine Hodgkin


گیاهی است ریزوم دار با برگ‌های باریك و محكم، گل‌های آن كه در اواخر زمستان تا اوایل بهار ظاهر می‌شوند به رنگ آبی با خطوط زرد و آبی تیره می‌باشند.- نیازها:

مكان سایه مقابل دیوارهای روبه جنوب یا غربی را ترجیح می‌دهد. نسبت به كاهش دما مقاوم بوده و حداقل ۱۵- درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌كند.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم ریزوم در اواخر تابستان یا كاشت بذر در پاییز امكان پذیر است.