ـ خانواده: Balsaminaceae

ـ نام علمی: Impatiens Red Star


گیاه دائمی، همیشه سبز و سریع الرشد كه به عنوان گیاه یكساله كاشت و نگهداری می‌شود. گل‌های كوچك، مسطح و قرمز رنگ آن با خطوط سفید طولی و ستاره مانند روی گلبرگ‌ها از بهار تا فصل پائیز ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی و گستردگی آن به ۱۵ سانتیمتر می‌رسد.ـ ازدیاد:

از طریق قلمه‌های ساقه در بهار یا تابستان امكان‌پذیر است.