ـ خانواده: Bromeliaceae

ـ نام علمی: Guzmania minor


زمان گل‌دهی این گیاه آپارتمانی فصل پائیز می‌باشد.ـ نیازها:

در بهار و تابستان محیط سایه، روشن، گرم و مرطوب و آبیاری با آب مقطر ولرم، خاک را همیشه نسبتاً مرطوب نگه‌ دارید. در زمستان دما نباید از ۱۸ - ۱۶ درجه سانتی‌گراد پائین‌تر رود. در دمای معمولی اطاق مکرراً از اسپری آب استفاده کنید.


ـ خاک مناسب:

مخلوطی از تورب، خاک باغچه و خاک برگ نیمه پوسیده. از بهار تا تابستان هر سه هفته یک‌بار کود محلول به میزان یک گرم در لیتر. به قسمت میانی گیاه کود ندهید.


ـ ازدیاد:

پس از اینکه گیاه مادری کاملاً پژمرده شد اوایل بهار پاجوش را جدا نموده و در گلدانی دیگر بکارید.