ـ خانواده: Cactaceae

ـ نام علمی: Ferocactus latispinus


كاكتوس كند رشد به رنگ آبی، سبز و كروی شكل كه پس از چند سال فرم استوانه‌ای پیدا می‌كند، به ‌ندرت گل‌های قرمزرنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان پر نور و آفتاب مستقیم، كمپوست كاكتوس، رطوبت كم و كوددهی ماهیانه نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ درجه سانتی‌گراد است و تعویض گلدان در بهار صورت می‌گیرد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر و پاجوش در بهار امكان‌پذیر است.